Wyświetlono posty wyszukane dla zapytania: "dz.u.156
Wiadomość
  Nowe zasady dodatku mieszkaniowego.
PRZEPISY MINISTRA
Wszelka dyskusja nie ma sensu, jeśli ktoś patrzy, a nie widzi. Czyta "ustawa,
sejm" a mówi" urząd miasta".
Szczegółowe przepisy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
grudnia 2001 roku - Dz. Ustaw nr 156, poz. 1828.

Ireneusz Leśnikowski
 
  Kuchenka elektryczna - ulga remontowa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i
modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza
się podatek dochodowy. (Dz. U. Nr 156, poz. 788 z dnia 30 grudnia 1996 r.)

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu
mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale
umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:
1) instalacji sanitarnych,
2) instalacji elektrycznych,
3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
5) instalacji i urządzeń grzewczych,
6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych

zgodnie z tym rozporz. można odliczyć i kuchenkę elektryczną i wyciąg
  odlicz. od podatku a prawo własności do mieszkania
Cytat z RZ z 18 XI tego roku - dodatek Nieruchomości.
Może rozwieje trochę wątpliwości.

..............
Potrzebny tytuł
Nowe mieszkania zazwyczaj są oddawane przez deweloperów i spółdzielnie
mieszkaniowe bez wykończenia. Nie mają podłóg, kuchenek, urządzonych łazienek,
szaf w ścianie, a nawet drzwi wewnętrznych. To wykończenie szczęśliwy posiadacz
lokalu robi sam. Nawet przy małym mieszkaniu trzeba na to wyłożyć 10-50 tys.
zł. Ponieważ wydatki na drzwi, glazurę, malowanie wnętrz czy podłogi są
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów
wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. nr 156, poz. 788) - można tę
ulgę wykorzystać przy wykończeniu mieszkania.
Do tego trzeba mieć jednak tytuł prawny do lokalu. Z ulgi remontowej może
skorzystać odbiorca nowego lokalu - nawet bez aktu własności, o ile jednak w
umowie z deweloperem przewidziano przekazanie lokalu w użytkowanie przed
wydaniem aktu własności. Takie wyjaśnienie uzyskaliśmy z Ministerstwa Finansów.
Gdybyśmy na kupno mieszkania zaciągnęli kredyt i chcieli odliczać odsetki od
dochodu, to w przypadku tej ulgi musimy bezwzględnie mieć akt własności.
Przyrzeczenie nie wystarczy.

......................
  Jaki VAT od opłaty notarialnej ?
Jaki VAT od opłaty notarialnej ?
Wkrótce będę podpisywał umowę przenoszącą na mnie własność nieruchomości
(lokalu mieszkalnego) w formie aktu notarialnego. Posiadam proponowaną treść
tej umowy, ale mam wątpliwości co do stawki podatku VAT od opłaty
notarialnej za sporządzenie tego aktu. Otóż projekt zawiera następujący
zapis: "Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art. 2.1 i art. 18.1
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym 22 % od taksy notarialnej w kwocie ....... zł".
Natomiast ja znalazłem inny przepis, z którego wynika, że stawka podatku VAT
od opłaty za tą akurat czynność notarialną wynosi 7%. Oto on: § 72 pkt. 2 +
zał. nr 6 poz. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r.
w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i
usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 156 z 1997r. poz. 1024 z późn.
zm.). Z treści tego przepisu wynika, że na liście usług, do których stosuje
się stawkę podatku VAT w wysokości 7% znajduje się pozycja: "Akty notarialne
stanowiące podstawę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego".
Czy ktoś może mi odpowiedzieć która podstawa prawna jest właściwa i dlaczego
właśnie ta a nie ta druga ?

Z góry dziękuję wylewnie
 
  co mozna odliczyc???
Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia
1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy

(Dz. U. Nr 156 z 30 grudnia 1996 r., poz. 788)

WYKAZ ROBÓT ZALICZANYCH DO REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU MIESZKALNEGO

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,

2) podłóg i posadzek,

3) okien, świetlików i drzwi,

4) powłok malarskich i tapet,

5) elementów kowalsko-ślusarskich,

6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,

7) pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych,
obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu
mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale
umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych,

2) instalacji elektrycznych,

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

5) instalacji i urządzeń grzewczych,

6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
  Sprzedani Niemcy
laband napisał:

> Niymom wprowdzie linka, ale dzwoniouch stosunkowo niydowno ze ambasadom
polskom
> .
> Ta opuata je juz dziesiontki lot (i dalyj dzisiej tysz) i downiyj boua kajsik
> kole 1500 DM od duszy.

Jakie są opłaty za uzyskanie obywatelstwa niemieckiego?

Za czynności urzędowe związane z przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia zgody
na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, opłaty konsularne pobierane są z góry
przy składaniu dokumentów w wysokości 390 EURO - zgodnie z Taryfą Opłat
Konsularnych poz. nr 8,9,46, (plus 36 EURO - w przypadku wydania zaświadczenia
o przyjęciu dokumentów). Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Spraw
Zagranicznych z dnia 14.08.2003 w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. Nr 156,
poz. 1530)
www.botschaft-polen.de/konsular/zrzeczenie.html
  mieszkanie
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
3) osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Więcej informacji na temat dodatku mieszkaniowego można przeczytać w publikacji Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji dostępnej pod wskazanym linkiem: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/21653

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817)
  ulga remontowa w 2004
Ulga remontowa jest ulgą trzyletnią (31 grudnia 2002 r. zakończył się kolejny 3-
letni okres jej obowiązywania, a w 2003 roku rozpoczął nowy, kończący sie w
2005r.). Podatnik, ktory chce skorzystać z tej ulgi musi pamiętać o warunku
posiadania tytułu prawnego do posiadanego lokalu, czyli aktu własności,
przydziału lokalu, umowy najmu, uzyczenia, dożywocia itp. Warunkiem
skorzystania z tej ulgi nie było poniesienie wydatków już w 2003 roku.
Jeżeli ma Pani taki tytuł (zakup w 2004r.) i rozpocznie Pani remont w tym roku,
ma Pani parwo do ulgi. Proszę pamiętać tylko o właściwe udokumentowanie
poniesionych wydatków- faktury VAT. Pułapką jest odliczanie różnych wydatków
nie tylko tych, które rzeczywiście dają prawo do ulgi. Te, któr dają takie
prawo sa okreslone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 grudnia 1996r. (Dz.
U. Nr 156, poz.788)
  szafa wnekowa
Wszystkie elementy, które są trwale związane z lokalem tj. stanowią jego część
składową, można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej. Nie wszsytkie
elementy konstrukcji szafy będzie można odliczyć.
Proszę pamiętać, iż wykaz wydatków, które dają prawo do ulgi, okreslone są w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
grudnia 1996r. w sparwie określania rodzajów wydatków na remont i modernizację
budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek
dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).
  Co można odliczyć?
Polecam rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 grudnia 1996r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i
modernizację.... /Dz. U. Nr 156,poz. 788/. Wydatki na te cele ustala się na
podstawie faktury wystawionej wyłacznie przez podatnika podatku od towarów i
usług, nie korzystajacego ze zwolnienia od tego podatku.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia także /art. 26 ust. 1
pkt 9 lit. a)/ odliczenie darowizny na cele wspierania inicjatyw społecznych w
zakresie zaopatrzenia wsi w wodę do wysokosci nie przekraczajacej 15% dochodu.
Wydatek w postaci darowizny ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek
bankowy obdarowanego.
  Urban kupuje licytowany kosciol na dyskoteke
info dla RADO!
Dz.U z 1971 nr 16 poz 156, to na początek, uwłaszczenie mieniem państwowym. Choć w sumie gdyby podej?ć do tematu tak ja sobie zyczy Rado, to kosciol bylby wlascicielem polowy Polski, niestety. Badajac ksiegi wlasnosci tytulu do gruntu wyszlo by ze cala sciana wschodnia nalezala by do jednego biskupstwa. niestety.
Co do spadajacych galezi, rado, tutaj juz przesadziles. spadajace galezie sa wypadkiem losowym. jestes w stanie z dosc duza doza dokladnosci przewidziec kiedy spadnie ci na leb. konar zrobil z dziewczyny kaleke, a ona twoim zdaniem powinna, tak sobie mysle, jeszcze ksiedzu podziekowac za to ze ja zblizyl do Boga??? Takim samym sposobem tlumaczyly sie Gminy podczas pierwszych procesow o zlamane na nieodsniezonych chodnikach nogi, A po co babcia sie pcha na ulice podczas odwilzy??? czy babcia nie mogla siedziec przed telewizorem??? czy ta dziewczyna musiala wylazic??? ja proponuje pozwac ja o odszkodowanie za zniszczenie cmentarza!!!
Placz o wysokosc odszkodowania jest zalosny, i kompletnie nie na miejscu!!!
niech matka tej dziewczyny nazwana tutaj "BABĄ" wstydzi sie ze proboje bronic interesu swojego dziecka. O?mielila sie bowiem naruszyc mir ksiedza proboszcza i splonie za to w piekle bezboznica!!!
ach, jak wskazuje rok to przebszydle komusze syny uwlaszczyly czarniutkich, wiedz moze choc troszke wdziecznosci?
p.s. ze współczesno?ci
M.P.z 1990 r. nr 5 poz. 39
  Remont mostu drogowego w żółwim tempie
Remont mostu drogowego w żółwim tempie
Jeżeli tam ,,piaskują,, to zajebiście. Przypominam pani inspektor z MZD ,że w
myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
(niejakiego Jacka Piechoty) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16 poz. 156) rozdz. 2 $3.2 do
czyszczenia powierzchni niedopuszczalne jest stosowanie suchego piasku
kwarcowego jako ścierniwa lub dodatku do innych ścierniw.
.....Tak więc bezpieczniej jest używać ogólnego terminu ,,czyszczenie
strumieniowo-ścierne"
  z laptopem do Książa hotSpot WiFi
z laptopem do Książa hotSpot WiFi
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z póź. zm. ), Starosta Powiatu
Wałbrzyskiego informuje, że w dniu 05 stycznia 2005r. zamieszczony został w
publicznie dostępnym wykazie wniosek pana Jana Strzelczyka reprezentującego
KONSTEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kamiennej 145 we Wrocławiu ,
działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą
przy Al. Jerozolimskich 181 w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia na
budowę dla zadania inwestycyjnego pn.:

„ Budowa stacji bazowej GSM i stacji dostępowej WLAN PTC ERA, zlokalizowanej
wewnątrz wieży na Zamku Książ w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1 (dz.
nr 41, obręb nr 51 Książ ) , obejmujących wyposażenie elektryczno-przesyłowe
oraz następujące anteny : antenę sektorową AS-28 pracującą w paśmie
częstotliwości 900 MHz na wysokości 36,0 m npt. , skierowaną na azymut 70 o ,
antenę sektorową AS-29 pracującą w paśmie częstotliwości 900 MHz na wysokości
36,0 m npt. , skierowaną na azymut 300 o , antenę radiolinii , paraboliczną
AM-3 o średnicy 0,3 m , pracującą w paśmie częstotliwości 23 GHz na wysokości
36,5 m npt. , skierowaną na azymut 156 o ± 10 o ” .
  Inwestowanie środków konta remontowego Wspólnoty..
agataaa napisała:

> W związku z powyższym mam pytanie - gdzie mogę zdobyć rozporządzenie o którym
> Pan pisze ? - dziękuję i pozdrawiam - agata

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.12.1996 r.
w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy
(Dz.U. z 1996, Nr 156, poz. 788).

W sieci znajdzie je pani tutaj: bap.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?
id=&comm=jednostka&akt=nr20881&ver=-1&jedn=-1

Pozdrawiam,
  Fundusz remontowy wspólnoty
interpretacja ministra finansów (wiążąca dla wszystkich służb skarbowych w
Polsce) z dnia 5 grudnia 2001 r. (znak :PB5/KD-033-179-2339/01) brzmi tak :
W sytuacji , gdy podatnik posiada jeden dowód wpłaty dokonywanej z wielu
tytułów – w tym na fundusz remontowy – wystarczy posiadanie innego dokumentu ,
z którego wyniknie struktura tej wpłaty ( wielkośc wplaty na fundusz
remontowy ) .

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 grudnia 1996 r.
w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
(Dz. U. Nr 156, poz. 788)
  problem z kotłownią lokalną - ratunku pomocy!!!!!!
Skoro tak to w księgach wieczystych nie ma wyodrębnionego lokalu kotłowni a
jednak gmina twierdzi że ten lokal nie jest częścią wspólną i jak to się
wszystko ma do wyroku SN z 21 października 2003r.,I CK 156/02 " Lokale
samodielne w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali(Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903),które nie zostały
wyodrębnione,stanowią wyłączną własność dotychczasowego właściciela
nieruchomości i jemu przypadają pożytki iprzychody z tych lokali"
Pozd. elcia
  problem z kotłownią lokalną - ratunku pomocy!!!!!!
elcia1234 napisała:

> A jak się ma do tego wyrok SNz 21 października 2003.,I CK 156/02 " Lokale
> samodzielne w rozumieniu art. 2 ust 2. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o
> własności lokali (Dz. U z 2000r.nr 80, poz 903), które nie zostały
> wyodrębnione,stanowią wyłączną własność dotychczasowego właściciela
nieruchomości i jemu przypadają pożytki i przychody z tych lokali" pozdrowienia
  Native speakers won't need a work permit?
It's true! There are some changes, but the act is not on the internet yet. It
is called "rozporządzenie z dnia 30 sierpnia z Ministerstwa Pracy i polityki
społecznej - Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę". Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz. 1116. In 5 or 6 days you
should be able to read the text here:

www.abc.com.pl/serwis/du/2006/spis.htm
  Ofiary przestępstw otrzymają odszkodowania i ko...
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

ofiara - osobę fizyczną, która na skutek przestępstwa umyślnego, popełnionego z
użyciem przemocy, poniosła śmierć albo doznała naruszenia czynności narządu
ciała lub rozstroju zdrowia określonych w art. 156 § 1 i art. 157 § 1 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2),
zwanej dalej "Kodeks karny";
i gdzie tu jest mowa o długości zwolnienia lekarskiego?
  Świadectwa energetyczne - jak na nich skorzystać?
Świadectwa energetyczne - jak na nich skorzystać?
Skąd autorzy artykułu wzięli wzór świadectwa? Jak się o czymś pisze
to może warto zapoznać się z tematem. Świadectwo CHARAKTERYSTYKI
energetycznej sporządza się na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z pózn. zm.) a to jak się je sporządza określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
Zamiast czytać laickie teksty może warto zajrzeć do źródeł. Dyrektyw
weszła w życie... no pięknie
  ograniczone czy nieograniczone
ostatnio jak byłem w izbie to dziewucha sie pytała ile jej zaliczą z czasów
studenckich (studiowała dziennie) - i powiedzieli że tylko 4h dziennie no chyba
ze wakacje ale to tez musi napisac ... ale co kraj to obyczaj ... nie musi tak
być gdzieś indziej.

prawo budowlane - Art 14 (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) - chodzi mi o mgr
sam inż teraz nie wystarczy do pełnych
oraz
par. 29 Rozp. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami - chyba nie bedzie
Cie tu ratować - mnie uratował ale ja kończyłem studia w 2002 roku i mój
kierunek choć przedmioty miałem właściwe to inaczej sie nazywał to mnie
dopuścili na BO P+W.

Polecam wizytę w izbie i rozmowę z tamtejszymi pracownikami ... kwestia tego że
niekoniecznie im sie bedzie podobało to żeby Ciebie ratować :/ - ograniczone
uprawnienia też wymuszaja płacenie składek a nie robisz konkurencji dla
"znajomych królika"
generalnie nie wiem czy pójdą Ci na reke i pozwolą na "bez ograniczeń" - próbuj
sie ratowac tym że praktykę zaczynałeś kiedy były inne przepisy i mgr nie był
wymagany ...
  dziennik praktyk zawodowych
w odpowiedzi cytuje za stronka doiib:
www.dos.piib.org.pl/informacje_okregowej_komisji_kwalifikacyjnej.html

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W
BUDOWNICTWIE ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH:
—ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) - rozdział II
— rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi
zmianami) – obowiązuje do dnia 2 lipca 2005r.
— rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96, poz. 817) – obowiązuje od dnia 3 lipca 2005r. do dnia 30 maja
2006r.)
— rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami) –
obowiązuje od dnia 31 maja 2006r.)”
oraz
— ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami).
  wykup strychu -POMOCY!!
nie daj się , weź adwokata-cywilistę (albo dobrego radcę prawnego)

2003.10.21 wyrok SN I CK 156/02 Biul.SN 2004/3/8
Lokale samodzielne w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903), które nie zostały
wyodrębnione, stanowią wyłączną własność dotychczasowego właściciela
nieruchomości i jemu przypadają pożytki i przychody z tych lokali.

IV CK 455/04 – postanowienie SN z dnia 30 września 2004 r.
Postanowienie wstępne wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) powinno,
uznając za usprawiedliwione co do zasady żądanie usta-nowienia odrębnej
własności określonych lokali, określać zakres prac umożliwiających ich
wyodrębnienie.

SN w wyroku z 21.02.2002 ( IV CKN 751/00 ) – samodzielny lokal mieszkalny nie
należy do części wspólnych budynku .
  Plac zabaw z funduszu remontowego
Urząd Skarbowy w Nowym Sączu Znak: US.I / 4115 /15/2003 11.04.2003r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003r, stosownie do art.14a § 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa 1 Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm Urząd
Skarbowy w Nowym Sączu uprzejmie informuje:

Wykaz robót remontowych i modernizacyjnych budynku mieszkalnego zamieszczony
został w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 grudnia 1996r w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i
modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza
się podatek dochodowy / Dz.U. z 1996r nr 156, poz.788/.

Zakup i ułożenie kostki brukowej pomimo, że została ona położona wokół budynku
mieszkalnego nie mieści się w pojęciu remontu i modernizacji budynku.

Kostka brukowa, ułożona wokół budynku mimo, że może spełniać pewną rolę w
zakresie stałego odwadniania budynku nie stanowi części składowej tego budynku,
bowiem w każdej chwili może być Qd niego odłączona .

A zatem w myśl w/w przepisów wydatki poniesione na zakup i ułożenie kostki
brukowej nie będą podlegać odliczeniu w ramach ulgi remontowej określonej w
art. 27a ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych I Dz. U. Nr
14 z 2000r poz. 176 ze zm..
  Makabra czy obrona życia???
Prosze Cie uprzejmie:
Podstawa do roszczenia bedzie tekst Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), ktory przeklada sie na
Ustawe z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.).

Pierwsza ustawa mowi:
Art. 4. 1. Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są
podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób starszych i wobec
osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia
psychicznego.

i dalej szczegolowo:
6) podejmowanie badań naukowych służących umacnianiu zdrowia psychicznego i
zapobieganiu zaburzeniom psychicznym,
7) uwzględnianie zagadnień zdrowia psychicznego w działalności publicznych
środków masowego przekazu, a zwłaszcza w programach radiowych i telewizyjnych.

Kodeks karny, dwie mozliwosci:
Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej,
choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub
znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego
zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.

lub:
Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój
zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
  Dach bez okapu
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane1) I)
Opracowano na podstawie:
tj. Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz.
1118.

Art. 36a.
1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o
zmianie pozwolenia na budowę.

5.73) Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia
na budowę

6.77) Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest
obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i
opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

Art. 93.

Kto:

6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków
określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w
zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego
projektu,

podlega karze grzywny.

Art. 94.
Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93, następuje na
podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

:(
  szukam architekta - remont i rozbudowa domu kostki
Tutaj siedzą studenci, praktykanci, tacy bez uprawnień, itd.
Architekta / tego z upr.do proj./ szukaj tu :
mazowiecka.iarp.pl/index.php?dz=architekci
a takiego, który ma też upr.do kier.rob.bud. /może być też kier.bud./ znajdziesz
także /jednocześnie/ tu :
www.piib.org.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=45
Przeczytaj sobie to:
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=60811441&a=60838125
  Rury gazowe
Nie wolno ukrywać rur gazowych w suficie. Można w bruzdach ściennych.

Dz. U. 75/2002, poz. 690 (wraz z późniejszymi zmianami), Rozdział 7 - Instalacja
gazowa na paliwa gazowe, paragrafy od 156 do 179.

Nie wiem, co to są przelotówki. Tym bardziej nie wiem, co to są inne wymysły.
  Rozbudowa budynku gospodarczego
Opracowano na podstawie:
tj. Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz.
1118, Nr 170, poz.
1217.
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane

Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających
zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35
m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
.......................................
)31) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do
25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
............................................................
  Władze Częstochowy oszczędzają na pomocy społec...
cytat do powyższego:

"Wszelka dyskusja nie ma sensu, jeśli ktoś patrzy, a nie widzi. Czyta "ustawa,
sejm" a mówi" urząd miasta".
Szczegółowe przepisy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
grudnia 2001 roku - Dz. Ustaw nr 156, poz. 1828.

Ireneusz Leśnikowski"

forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=55&w=20245778&a=20573905

bez komentarza
  Osiedle Parzniew, developer Agroman.
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm)

Art. 55. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:
1) Inspekcji Ochrony Środowiska,
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) Państwowej Inspekcji Pracy,
4) Państwowej Straży Pożarnej
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
  Co musi być na fakturze?
Rodzaje wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, o które
zmniejsza się podatek zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia
rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz.
788). Dlatego nie wszystkie wydatki na remont lub modernizację mozna odliczyć
(np. zakupu żarówek nie).
Zasadnym więc byłoby, aby jednak na fakturze, bądź w specyfikacji dołaczonej do
faktury wyszczególnić wydatki, które zawiera kwota usługi za modernizację
łazienki.
  Ulga budowlana, a tytuł prawny i wydatki
Za tytuł prawny można uznać własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub
dzierżawy, a także inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo
podatnika do korzystania z lokalu (budynku) mieszkalnego. Tak więc za tytuł
prawny do lokalu można uznać również również umowę o budowę lokalu lub inną
umowę, np przedwstępną, która zawiera postanowienie o udostępnieniu podatnikowi
lokalu mieszkalnego przed ustanowieniem na jego rzecz odrębnej własności lokalu.
Jeżeli zawarta z deweloperem umowa o budowę lub umowa przedwstępna zawiera takie
postanowienia wówczas stanowią one tytuł prawny do lokalu. Takie stanowisko jest
zgodne z aktualnym stanowiskiem MF oraz interpretacjami US.
Rodzaje wydatków na remont i modernizację zostały określone w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 roku w
sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy
(Dz. U. Nr 156, poz. 788). Rozporządzenie można zaleźć pod adresem
www.hetman.com.pl/wiedza/dok18.htm
Polecam również lekturę broszury MF, którą można znaleźć pod adresem:
www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulga_rem_int.pdf
  ulga remontowa a rozwód
Generalnie na łamach forum odpowiadamy na pytania związane z rozliczaniem
podatku za 2004 rok.
Pani pyta o podatek za 2005r.
W 2005 roku może Pani skorzystać, jako osoba wolna z ulgi remontowej.
Przysługuje Pani to odliczenie w pełni jeżeli spełnia Pani warunki, okreslone w
ustawie, czyli krótko mówiąc:
-ma Pani tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
-nie zajmuje go np. Pani i były mąż,
-wydatki muszą przekroczyć 567 zł rocznie,
-faktury wystawione muszą być na Pani nazwisko,
-tylko niektóre z wydatków można odliczyć,Szczegółowy wykaz
objętych
ulgą wydatków na remont
i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego zawiera
rozporządzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia
21.12.1996 r. (Dz. U. nr 156,
poz. 788).
  Co z zabudowy kuchennej do odliczenia?
Pani Beata_katarzyna wprawdzie nie jest ekspertem Grupy Gumułka, ale wspaniale
radzi sobie z pytaniami. Dziękujemy za okazaną pomoc.

Wracając do pytania proszę spojrzeć na Szczegółowy wykaz
objętych ulgą wydatków na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. (Dz. U. nr 156,
poz. 788).
  Dobre rady dla nowej rady
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118
Prawo budowlane
Art. 66.
1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
1) jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo
2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku
lub bezpieczeństwu mienia, albo
3) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia !!!!
– właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości,
określając termin wykonania obowiązku.

A właściwym organem w tego typu sprawach jest nadzór budowlany.
  Przejażdżka po Rudzie wieczorową porą....
Wieczystym u2ytlkownikiem gruntu i wtascicielem usytuowanego na nim
budynku jest „Ruda
Slaska Plaza" Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w
Rudzie Slaskiej.
W zwiazku z tym, 2e jes
w dziatalnos6 Sp6tki. Inv
to samodzielny podmiot gospodarczy Miasto nie ma prawa ingerencji
estycja nie byta finansowana ze srodk6w bud±etowych . Z tytutu zbycia
tej nieruchomosci do bud^etu Miasta wplywaja oplaty z tytutu
u2ytkowania wieczystego oraz podatek
od nieruchomosci.
Celem uszczeg6lowienia powy2szego , informuj@ , 2e w dniu
11 .07.2000 r. do Urz@du Miasta
Ruda Slaska wplynat wnlosek „Krakow Plaza" Sp6tki z ograniczona
odpowiedzialnoscia w Krakowie
o udzielenie pozwolenia na budow@ ,Centrum rozrywkowo- ustugowego
PLAZA w Rudzie Slaskiej-
Wirku w rejonie ulic 1-to Maja , Obroncow Westerplatte , Kupieckiej
i Teatralnej". Post@powanie
administracyjne zostato
(tekst jedn . Dz. U. z 2006
decyzji o pozwoleniu na
Decyzjq nr 468
rzeprowadzone o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
r., nr 156 , poz. 1118 , z p62n . zm.), rozstrzygajace o
koniecznosci uzyskania
udow@ oraz na podstawie Kodeksu post@powania administracyjnego
Chyba komentarz jest zbyteczny.A jeszcze jedno jak poinformowal mnie
Jozek on wie tez o tym,to takie zabezpieczenie jak ktos tylko wierzy
LEWIZNIE.
  Tajemnica lekarska.

ZARZĄDZENIE - na podstawie art. 156 paragraf 2 w zw.z art.57 ust. 1 o izbach
lekarskich z dnia 17 maja 1989 roku ( Dz.U.nr 30 poz 158 ) odmówiono mi wydania
kserokopii dokumentów.

W uzasadnieniu odmowy napisano, ze zgodnie a art.156 paragraf 2 zdania kodeksu
postępowania karnego kserokopie dokumentów z akt sprawy moga zostać wydane
odpłatnie, innym stronom na ich wniosek. Jednakze w przedmiotowej sprawie moze
to naruszyć tajemnicę lekarską.

Vanessa Was prowokuje, Wy się niepotrzebnie denerwujecie.

Ja nam konkretną sprawe i prosza Was o skomentowanie tego zarządzenia.
  Czy musze zapisac sie do spółdzielni mieszkaniowej
no tak, ale ustawowa konstrukcja jest taka "Rozdział 2(1)
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu" ; życie to ureguluje, pewne
konstrukcje prawne wygasną (np. wieczyste użytkowanie), cierpliwości
uchwała SN z 1999-12-09 III CZP 32/99
Do lokali należących nadal do dotychczasowego właściciela w rozumieniu art. 19
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze
zm.) zalicza się wszystkie lokale mogące, w myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy,
stanowić odrębne nieruchomości. Dotyczy to również lokali będących własnością
spółdzielni mieszkaniowej, przysługujących członkom na zasadach lokatorskiego
lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.
i niejako kontynuuje to ( poprzez przywoływanie w ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych przepisów u.o.w.l. )
wyrok SN z 2003-10-21 I CK 156/02
Lokale samodzielne w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903), które nie zostały
wyodrębnione, stanowią wyłączną własność dotychczasowego właściciela
nieruchomości i jemu przypadają pożytki i przychody z tych lokali.
  PARANOJA w państwie prawa pn RP !!!
Uzupełniam wątek o pismo Wadziału Prawnego MUW , o którym pisałem w
wątku:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI w WARSZAWIE
WYDZIAŁ PRAWNY
PL bankowy 3 / 5 , 00-950 Warszawa

Warszawa, dn 24 lipca 2009 r.

LLX. 11.0531/511 /OH

Pan

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie
zajęcia stanowiska odnośnie aktualnego obowiązywania Rozporządzenia
Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr
156, poz. 4276, ze zm. ) w pełni popieram stanowisko zawarte w
Systemie Informacji Prawnej T.TIX Wydawnictwa Prawniczego LEX z
Sopotu.
W związku w wejściem w życie z dniem 15 listopada 2008 r.
ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz, U. z
2008 r. Nr 199. poz. 1227 ze zm, ) w której art. 144 pkt 21
uchylił rozporządzenie Nr 50
Wojewody Mazowieckiego w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie przedkłada się bezpośrednio na
skutki w dochodzeniu roszczeń wobec ww. portów lotniczych w tym
znaczeniu, że przy nie istnieniu Rozporządzenia brak będzie podstawy
do wysuwania jakichkolwiek roszczeń
.[/i]
  Zawiadomienie o zakończeniu budowy - daty?
Zawiadomienie o zakończeniu budowy - daty?
Jaką datę użytkowania nalezy wpisać?
Zakładając, że pismo składam 14.12.2007.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

Na podstawie art. 54 ustawy z 7 lipca 1994 r. ? prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pó?n. zm.) zawiadamiam o
tym , że w dniu ...................................................
została zakończona inwestycja budowlana ? rozbudowa i nadbudowa domu
jednorodzinnego położonego w ......, przy ul. ......, wznoszonym na
podstawie pozwolenia na budowę z
dnia ................................... ,
nr .................................. wydanego
przez...........................................................
Jednocze?nie informuję, iż zamierzam przystąpić do użytkowania
budynku w dniu ..................................

......................................................

(data i podpis)

załączniki:
1. dziennik budowy
2. o?wiadczenie kierownika budowy
  Matka zabiła pięć noworodków. Ojciec wiedział o...
Ministerstwo Zdrowia uważa inaczej

> Tezą było, że sterylizacja jest nielegalna. Teza jest nieprawdziwa

Ciekawe, ze Ministerstwo Zdrowia uważa inaczej, nawet jesli sterylizacja ma
miejsce na zadanie pacjenta/-tki:

www.federa.org.pl/Informacje/MZ.22.6.9.ODPbez.pdf
"Sterylizacja antykoncepcyjna (tj. ubezplodnienie) jako metoda planowania
rodziny jest co do zasady zakazana przez obowiazujace przepisy prawa. Zgodnie z
art. 156 § l pkt l ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz~553, z póznozm.), kto powoduje ciezki uszczerbek na zdrowiu w postaci
pozbawienia czlowieka zdolnosci plodzenia, podlega karze pozbawienia wolnosci od
roku do lat 10. Nalezy podkreslic, iz przepisy Kodeksu karnego nie przewiduja
kontratypu wylaczajacego bezprawnosc takiego dzialania w przypadku, gdy na
pozbawienie czlowieka zdolnosci plodzenia wyrazona zostala zgoda tej osoby. Taka
zgoda nie wylacza zatem odpowiedzialnosci karnej sprawcy czynu z art. 156
kodeksu karnego. Sterylizacja antykoncepcyjna(wazektomia, podwiazanie jajowodów)
przeprowadzana na prosbe pacjentów, majaca na celu pozbawienie ich zdolnosci
plodzenia i stanowiaca swoisty sposób planowania rodziny jest zakazana przez
obowiazujace prawo."
  opłata za schowek pod schodami
Mnie też zastanawia ta opłata. Wydaje mi się, że do obliczeń powinna być wzięta
połowa powierzchni (jako tzw. pomocnicza) ze względu na zbyt małą wysokość.
Sprawdź to jeszcze w Prawie Budowlanym - Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118. (tekst
ujednolicony) jest dostępne na stronie Sejmu:
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet;jsessionid=80FC765CB25A44FC4A703E355BC70508?id=WDU20061561118
Zwracam także uwagę ewentualnym czytającym moją wypowiedź na kwestię odbioru
lokalu. REBUD wlicza do powierzchni lokalu powierzchnię otworu drzwiowego (gru.
ściany x szer. drzwi). W umowie mamy zapisane, że pomiar będzie dokonany w
świetle wyprawionych ścian! Jak się ma do tego otwór drzwiowy w ścianie!
Policzcie teraz pow. otworu x ilość drzwi. Zobaczycie, że można stracić średnio
jakiś 1,0m2. tj. średnio ok. 5000zł!!!
  prace budowlane na dziełce bez zgody współwłascic.
Pisze przepis na podstawie którego został wniesiony sprzeciw w
decyzji.
Powołano się na artykuł 30.ust.2.z dnia 7 lipca 1994.
Prawo Budowlane , tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 156, poz.1118 z
póż.zm/
Oznacza to że mają wszyscy wspówłąściciele podpisać takie
oświadczenie.

Natomiast art.40.ust.1 Prawa budowlanego nie znajduje uzasadnienia w
obowiązującym porządku prawnym,
Teraz znalazłam taki art.
Czy na ten art. wystarczy się powołać, aby nie otrzymać następnego
sprzeciwu.
  wyznaczono termin przeglądania akt, ale
Mi mii napisała:

„ani słowa o możliwości sporządzenia kserokopii, a zwracałam się o to
pisemnie!!! To mam prawo skserować swoją dokumentację (karta /ta już
przepisana/, opinia biegłego)czy nie mam takiego prawa?”

Masz prawo do kserokopii opinii biegłych jak też do kserokopii dokumentów z akt
sprawy.
Zwróć się ponownie ( w formie pisemnej) o wydanie kserokopii dokumentów
znajdujących się w aktach sprawy i powołaj się na art.156 kodeksu postępowania
karnego w zw. z art. 57 ust.1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989
roku ( Dz.U. nr 30, poz. 158 ).

Mi mii napisała:
„ Od tego będzie zależało czy w ogóle warto się pofatygować te 100 km do izby
lekarskiej... Nie wiem czy załatwiać sobie wolne na ten dzień. Nikt mnie o
niczym nie informuje.”

Z własnego doświadczenia wiem, że powinnaś udać się do Izby Lekarskiej i d o k
ł a d n i e przeczytać w s z y s t k i e dokumenty znajdujące się w aktach
sprawy.
Masz również prawo w trakcie przeglądania akt do sporządzania notatek.

Fakt, że nikt Ciebie o niczym nie informuje wcale mnie nie dziwi.

P.atryk napisał:

„www.portalmed.pl/xml/prawo/medycyna/medycyna/r1997/900406s
Warto poczytac, tekst rozporzadzenia wyjasnia chyba wszelkie
watpliwosci.”

Dobrze, że dodałeś CHYBA, ponieważ tekst tego rozporządzenia niestety nie
wyjaśnia wątpliwości.
  wyznaczono termin przeglądania akt, ale
Nie bardzo wiem,co chcesz powiedziec, 1951b

> Masz prawo do kserokopii opinii biegłych jak też do kserokopii
dokumentów z akt sprawy.
> Zwróć się ponownie ( w formie pisemnej) o wydanie kserokopii
dokumentów znajdujących się w aktach sprawy i powołaj się na art.156
kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 57 ust.1 ustawy o izbach
lekarskich z dnia 17 maja 1989 roku ( Dz.U. nr 30, poz. 158 ).

Podalem link do rozporzadzenia, o ktorym mowa w art.57 pkt.2-tuz pod
przytaczanym przez ciebie pkt.1 (totez sadze, ze jest ci znany). Z
rozporzadzenia wynika wyraznie,ze poszkodowany NIE jest strona w
postepowaniu. Stronami SA wylacznie rzecznik i obwiniony.
Prawo do kopii dokumentow poszkodowanemu nie przysluguje- okreslono
doszc dokladnie w rozporzadzeniu prawa poszkodowanego ,jako prawa:
do wniesienia skargi, do wgladu w dokumentacje (co pozwala na
wykonanie notatek, nie kopii dokumentacji) i prawo do odwolania.

> Dobrze, że dodałeś CHYBA, ponieważ tekst tego rozporządzenia
niestety nie wyjaśnia wątpliwości.

Uwazam,ze wyjasnia.
Przepsy kpk moga znalezc zastosowanie jedynie w przypadku,gdy w
ustawie (i przynalezne ustawie rozporzadzeniach) brak stosownych
regulacji. A te tam sa wyraznie sprecyzowane.
  wyznaczono termin przeglądania akt, ale
P.atryk napisał:

„Podalem link do rozporzadzenia, o ktorym mowa w art.57 pkt.2-tuz pod
przytaczanym przez ciebie pkt.1 (totez sadze, ze jest ci znany). Z
rozporzadzenia wynika wyraznie,ze poszkodowany NIE jest strona w
postepowaniu. Stronami SA wylacznie rzecznik i obwiniony.”

Masz absolutną rację. Poszkodowany nie jest stroną w postępowaniu, nie zmienia
to jednak faktu, że ma prawo do kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach
sprawy.

P.atryk napisał:

„Prawo do kopii dokumentów poszkodowanemu nie przysługuje”

Z całym szacunkiem P.atryku ale muszę napisać, że nie masz racji.
Gdzie wyczytałeś, że poszkodowany nie ma prawa do kopii dokumentów, czy możesz
to przytoczyć?

Właśnie na podstawie art.156 paragrafu 2 zdania 2 kpk w zw. z art. 57 ust.1
ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 roku ( Dz.U. nr 30, poz. 158 )
poszkodowany MA prawo do kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.
Kserokopie opinii biegłych potwierdzone za zgodność z oryginałem, powinien
otrzymać nieodpłatnie. Natomiast pozostałe kserokopie dokumentów, o które
poprosi może otrzymać odpłatnie.
  Powstało centrum ds. zasiłków
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.
nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156, poz. 1817 ze zm.).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w
sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru
kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym
wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru
legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu
(Dz.U. nr 156, poz. 1828).
  KOSZTY AKTU NOTARIALNEGO I ICH TERMIN
isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19940890414&type=3&name=D19940414Lj.pdf
za art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 59f ust. 1 tej ustawy, kara ta jest obliczna wg wzoru: S x K x W x 10

jeżeli idąc po najmniejszej karze weźmiemy że budynek kwalifikujemy do
kategoria I — budynki mieszkalne jednorodzinne
to
500 x 2 x 1 x 10 = 10.000zl
  miejsce postojowe w garażu
W podobnej sprawie:

"Prace adaptacyjne na przystosowanie w.w. lokalu użytkowego na
potrzeby placówki bankowej mają w swoim zakresie planowane wykonanie
nowych otworów w ścianie budynku, a więc łączą się z przebudową
budynku, stanowi to czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu,
na podjęcie której musi być zgoda wspólnoty (art. 22 ust. 3 pkt 5
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz. U. Nr 85,
poz. 388, ze zm.)
[za wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 23 października 2006 r.].

Wykonanie takich otworów należy zakwalifikować jako przebudowę (art.
3 ust. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.), na którą nie może wyrazić zgody
ani administracja ani nawet sam zarząd wspólnoty mieszkaniowej, gdyż
jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, w związku z
czym potrzebna jest uchwała właścicieli lokali, wyrażająca zgodę na
dokonanie tej czynności (art. 22 ust. 2 w zw. z ust. 3 pkt 5 u.w.l.).
[za Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2008 r. IV CSK
393/07]"

JaC
  dwa budynki -dwie inwestycje
Zgodnie z ustawą pzp przez roboty budowlane należy rozumieć
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego. Ustawa Prawo budowlane przez roboty
budowlane nakazuje rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Kluczowym pojęciem jest więc pojęcie obiekt budowlany, poprzez co
zgodnie z definicją należy rozumieć: a) budynek wraz z
instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c)
obiekt małej architektury. W związku z powyższym nie ma obowiązku
łączenia wartości zamówienia na remont dwóch różnych obiektów
budowlanych.

Pozdrawiamy
Zespół Ekspertów
Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  usługa czy robota budowlana
Nie znamy dokładnego zakresu prac jakie wchodzą w zakres zamówienia,
o którym mowa w pytaniu.

Generalnie, o robotach budowalnych można mówić jedynie w przypadku,
gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.
zm.2)), a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

W pozostałych przypadkach, (oczywiście przy założeniu, że nie mamy
do czynienia z dostawą) będzie to usługa.

Pozdrawiamy
Zespół Ekspertów
Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Wydział Architektury i budownictwa
Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa należą
sprawy dotyczące :
A. W zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( dz. u z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
późn. zm.) :
>1. Do podstawowych obowiązków należy:
>1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa
budowlanego, a w szczególności :
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach
przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót
budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,
e) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie
>2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych
ustawą a w szczególności :
a) udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych ( art. 9 ust.2 )
b)
  Adaptacja projektu - okolice Warszawy
Odbiło wam wszystkim ? :)))
Ani A.Duszak, ani A.kowalski, ani M.Kaska nie są uprawnionymi architektami :)
Możesz to sobie sprawdzić tu:
mazowiecka.iarp.pl/index.php?dz=architekci
Z bólem zęba też chodzicie do okulisty ? :)
Zresztą, może to i dobrze, bo normalni architekci nie zajmują się papraniem w
cudzych pseudoprojektach i tzw. adaptacjami gotowców.
Architekci zajmują się zupełnie innymi sprawami :).
Śmiechu tylko będzie co niemiara, jak wybudujecie te swoje gargamele a okaże
się później, że pozwolenia na budowę były nieważne i są to zwykłe samowole
budowlane :)))
A na temat p.Ireny Ławnikowskiej możesz przeczytać sobie tu:
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=156&w=63373035
Powodzenia :)
  Może warto dokonać remontu muru wokół st.cmentarza
Ogrodzenie, w tym konkretnym przypadku mur, zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118) jest urządzeniem budowlanym, które ma zapewnić możliwość użytkowania budowli (do której zaliczany jest również cmentarz – art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy) zgodnie z jej przeznaczeniem. Mur jest integralną częścią cmentarza, a zatem za jego stan odpowiada właściciel cmentarza.
  niegrzeczna urzędnica...
"Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w
sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza
wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków
gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do
przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828), podczas wywiadu
środowiskowego ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Pracownik
przeprowadzający wywiad środowiskowy jest zobowiązany okazać właściwą
legitymację. Wywiad środowiskowy może być przeprowadzony w wyniku wznowienia
postępowania administracyjnego. Konsekwencją wykrycia dysproporcji między stanem
faktycznym a wykazanym we wniosku, może być wydanie decyzji odmownej w sprawie
przyznania dodatku mieszkaniowego, bądź skorygowanie wysokości przyznanego
świadczenia."
  222 mln zł za działkę na Polu Mokotowskim?
Zeby ogrodzic taka działkę trzeba trzeba zrobić "zgłoszenie" do starosty
powiatowego na 30 dni przed przystąpieniem do budowania. W tym przypadku
starosta wnosi sprzeciw (bo ogrodzenie jest niezgodne z "studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy". podstawy prawne to:
* Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
* Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).
  Miejscy urzędnicy mogą dać głowy za III Aleję
Wniosek Nr 1
Podjąć działania mające na celu ponowne zweryfikowanie i rozliczenie zadania
inwestycyjnego: pn. „Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny – nawierzchnia,
chodniki, place” w celu ustalenia ilości i wartości faktycznie wykonanych robót,
mając na uwadze przepis art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
a ponadto art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Wniosek nr 2
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Wydziału Inwestycji, w zakresie przygotowywania
projektów umów o zamówienie publiczne oraz projektów aneksów zmieniających
umowy, mając na uwadze art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), stosownie
do przepisu art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Wniosek nr 3
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Wydziału Inwestycji, w zakresie właściwego
potwierdzania ilości wykonanych robót oraz rozliczania zadań inwestycyjnych,
stosownie do przepisu art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), mając na uwadze art.
47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późn. zm.).
  gdyby Jarosław Kaczyński wprowadził stan wojenny,
Jeśli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 i z 2004 r. Nr 107, poz. 1135) - to nie sądzę.
  Krzysztof Jaworski odchodzi z MZGM
Krzysztof Jaworski odchodzi z MZGM
Wykorzystywanie układu zależnego z art. 25 ust. 1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 12 ust. 4 ustawy o
gospodarce komunalnej w sytuacji art. 44 Konstytucji PR uzasadnia
naruszanie prawa:
1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r., sygn.
akt I CK 156/02 „Lokale samodzielne w rozumieniu art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst:
Dz.U. 2000 r. Nr 80, poz. 903), które nie zostały wyodrębnione,
stanowią wyłączną własność dotychczasowego właściciela nieruchomości
i jemu przypadają pożytki oraz przychody z lokali.”
2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2003 r., sygn. akt
III CZP 26/03 „Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 8 w związku z
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, póz. 543, ze
zm.), zarządca nieruchomości należącej do zasobu gminnego nie jest
uprawniony do dochodzenia na drodze sądowej zwrotu przedmiotu najmu.”
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt
III CZP 69/07: „Zawarta po dniu 31 grudnia 2001 r. umowa o
zarządzanie nieruchomością - w rozumieniu art. 185 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) - przez osobę
nieposiadającą licencji zawodowej zarządcy nieruchomości jest
nieważna.”
  gazoport a Rospuda
www.portalmorski.pl/caly_artykul.php?ida=5352
www.pracownia.org.pl/dz/index.php?d=archiwalne&e=artykuly&rok=2007&nr=156&id=991
  budowa wiaty śmietnikowej...
dom.i.nika napisała:

> Wspólnota chce wybudować wiatę śmietnikową (lekka okratowana
> konstrukcja). Jakie muszą być spełnione wymogi? (chodzi mi przede
> wszystkim o odległość od okien, sąsiadów, chodnika, stacji trafo
> itd...), bo z tego co wiem nie trzeba tego zgłaszać do Urzędu...

Jest to obiekt małej architektury w miejscu publicznym i jako taki nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia do urzędu. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 30 ust. 1 pkt 4 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).

Odległości:
co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. "Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. (...) Odległość miejsc na pojemniki i kontenery (...) nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych."

Podstawa prawna: § 23 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690).
  Wara Rapaczowi od mojego muru!!!
llech_galik napisał:
> Pytałem robotników którzy to murowali czy jest wśród nich ktoś z uprawnieniami
> budowlanymi.

Nie przesadzaj Lechu, robotnicy nie muszą posiadać uprawnień budowlanych do tego
żeby murować ściany. Pewnie wiesz, że obecny stan prawny daje możliwość
uzyskania uprawnień budowlanych osobą z wykształceniem co najmniej inżynierskim
(i to w ograniczonym zakresie),uprawnienia bez ograniczeń ma szansę zdobyć
jedynie mgr inż.

>Dokumentacji projektowej oczywiście też na to nie ma.

Bo nie jest do niczego potrzebna. Nie jest również potrzebne pozwolenie na
wykonanie ogrodzenia, a jedynie zgłoszenie właściwemu organowi(wydz. budown. w
starostwie) i to tylko w przypadku budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów,
torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej
2,20 m (podst. prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jedn. Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz.1118.

Oczywiście, jeśli mur ten jest faktycznie wpisany do rejestru zabytków to sprawa
ma się nieco inaczej. Tylko czy jest wpisany?

P.s. do croolicka

Spokojnie nie zawali się, będzie stał dłużej od muru berlińskiego, no chyba że
jakieś ciężarowe auto w niego wjedzie. I tak żeby uprzedzić nie bronię poczynań
pekomu, mi się takie rozwiązanie również nie podoba.
  miłosierdzie Boże???
Lechu wiesz dobrze, że w tym wszystkim chodzi zupełnie o co innego. Chodzi o
zasady o przestrzeganie prawa o naukę i wychowanie młodych ludzi o autorytet
duchownych i kościoła a nie o to czy komuś spadnie na głowę cegła czy nie. Wiesz
dobrze, że pewna grupa obiektów budowlanych po ich zakończeniu wymaga uzyskania
pozwolenia na użytkowanie
Art. 55 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, Nr 170, poz. 1217] mówi: „Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu
budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i
jest on zaliczony do kategorii V, IX–XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII–XXX,
o których mowa w załączniku do ustawy;”
Wg tego załącznika budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory,
cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria to kategoria X.
Więc jeśli proboszcz bez wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie, „użytkuje”
kościół, to łamie prawo, szerzy anarchie, daje zły przykład i powinien ponieść
konsekwencje takiego działania.
  Zmiana projektu w trakcie budowy - jest mozliwa?
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sygnatura II SA/Kr 3852/01
Data wydania 2002-09-17
Skład orzekający Danielec Grażyna
Lechowski Piotr
Tuszyńska Joanna /sprawozdawca/
Akty prawne powołane
w orzeczeniu Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm. art. 32 ust. 4 pkt 1
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 ze zm. art. 156 par. 1 pkt 2
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415 ze zm. art. 39 ust. 1
Przedmiot Budowlane prawo
Decyzja administracyjna
  Pruszków - Osiedle przy Pałacu
Po co wypisujesz głuputy i straszysz ludzi? Chcesz kupić taniej
mieszkanie?
Pozwolenie na budowę nr 414/pr/06 wyraźnie ma napisane że... Dot
budowy zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażem podziemnym
(ETAP I) na dz nr ew 155 i 156
Na końcu jest jeszcze info o danych technicznych obiektu: ILOŚĆ
MIESZKAŃ 170
  276 posłów w przyszłym Sejmie będzie potrzebnych
276 posłów w przyszłym Sejmie będzie potrzebnych
Do postawienia pajaca przed Trybunałem Stanu.

Art. 156.
1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w
związku z zajmowanym stanowiskiem.
2. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co
najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów.

Art. 190.
2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188
podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt
normatywny był ogłoszony.

Niezwłoczność oznacza brak uzasadnionej zwłoki. Orzeczenie zostało w piątek
wysłane do drukarni Dz.U. Nie było żadnych przeszkód, by ukazało się w
publikatorze z poniedziałku lub wtorku. Tak jak to się zdarzało przy ustawach,
na których PiS-owi zależało.

W przyszłym Sejmie PO, PSL i SLD powinny dysponować taką większością głosów.
  Pytanie o służebność przejazdu.
Proszę wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji
na rozbiórkę stodoły, na koszt właściciela, posiłkując się dokumentami
uzasadniającymi prawo służebności drogi koniecznej (jako załączniki do wniosku).
(podstawa na którą można się powołać i w oparciu o którą PINB wyda nakaz
robiórki to art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118)).
Powodzenia.
  część wspólna
uchwała SN z 1999-12-09 III CZP 32/99
Do lokali należących nadal do dotychczasowego właściciela w rozumieniu art. 19
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze
zm.) zalicza się wszystkie lokale mogące, w myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy,
stanowić odrębne nieruchomości. Dotyczy to również lokali będących własnością
spółdzielni mieszkaniowej, przysługujących członkom na zasadach lokatorskiego
lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.
SN w wyroku z 21.02.2002 ( IV CKN 751/00 ) – samodzielny lokal mieszkalny nie
należy do części wspólnych budynku .
wyrok SN z 2003-10-21 I CK 156/02
Lokale samodzielne w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903), które nie zostały
wyodrębnione, stanowią wyłączną własność dotychczasowego właściciela
nieruchomości i jemu przypadają pożytki i przychody z tych lokali.
Uchwała SN z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 97/06).
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa majątkowe tylko do majątku wspólnego
właścicieli lokali.

jeżeli nie potrafisz wyciągnąć z powyższego wniosków - zawołaj na forum o
pomoc, ktoś z pewnością Ci wątpliwości wyjaśni
  ulga remontowa - kiedy?
malgosia87 napisała:

> Witam wszsystkich
>
> Mam małe pytanko, może ktoś wie kiedy mozna zacząc odliczać koszty związane z
> urzadzaniem mieszkania (parkiety, drzwi, itd.) w ramach ulgi remontowej.
> Odebrałam mieszkanie lecz akt notarialny podpiszę w przyszłym roku. Bede
> wdzięczna za infromacje jak podchodzą do tego Urzędy Skarbowe?
> Pozdrawiam

www.rp.pl/dodatki/nieruchomosci_021118/nieruchomosci_a_1.html
Cytat :
Potrzebny tytuł

Nowe mieszkania zazwyczaj są oddawane przez deweloperów i spółdzielnie
mieszkaniowe bez wykończenia. Nie mają podłóg, kuchenek, urządzonych łazienek,
szaf w ścianie, a nawet drzwi wewnętrznych. To wykończenie szczęśliwy posiadacz
lokalu robi sam. Nawet przy małym mieszkaniu trzeba na to wyłożyć 10-50 tys.
zł. Ponieważ wydatki na drzwi, glazurę, malowanie wnętrz czy podłogi są
wymienione w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów
wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. nr 156, poz. 788) - można tę
ulgę wykorzystać przy wykończeniu mieszkania.

Do tego trzeba mieć jednak tytuł prawny do lokalu. Z ulgi remontowej może
skorzystać odbiorca nowego lokalu - nawet bez aktu własności, o ile jednak w
umowie z deweloperem przewidziano przekazanie lokalu w użytkowanie przed
wydaniem aktu własności. Takie wyjaśnienie uzyskaliśmy z Ministerstwa Finansów.
Gdybyśmy na kupno mieszkania zaciągnęli kredyt i chcieli odliczać odsetki od
dochodu, to w przypadku tej ulgi musimy bezwzględnie mieć akt własności.
Przyrzeczenie nie wystarczy.
  czy mogę odliczyć KLIMATYZATOR od podatku?
pozwolę się nie zgodzic z czajnik5. ulga dotyczy wydatków na remont i
MODERNIZACJĘ (choc w skrócie nazywa sie ja remontowa). obejmuje tez zatem
wykonanie nowych rzeczy.

możesz odliczyc wydatki na instalację klimatyzacyjna (jak wyzej - musi byc
trwale zwiazana, musisz miec fakturę).
O tym co jest objęte ulgą mówi rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej
i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na
remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które
zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. nr 156, poz. 788). Załącznik
nr 2 do tego rozporzadzenia zawiera wykaz robót zaliczanych do remontu i
modernizacji lokalu mieszkalnego. (Dla budynków mieszkalnych jest inny
załącznik). Instalacje klimatyzacyjne zostały wymienione (punkt 2 podpunkt 3) :-
)

Załącznik nr 2
Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
2) podłóg i posadzek,
3) okien, świetlików i drzwi,
4) powłok malarskich i tapet,
5) elementów kowalsko-ślusarskich,
6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
7) pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych,
obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).

2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu
mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale
umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych,
2) instalacji elektrycznych,
3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
5) instalacji i urządzeń grzewczych,
6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
  fundusz remontowy
abcd17 napisał:

> Na jaki rodzaj prac remontowych mozna wykorzystac srodki zlozone na FR
stanowi
> okreslone rozporzadzenie.

Dz.U.96.156.788
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 grudnia 1996 r.
w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 1996 r.)

> Spoldzielnia moze sfinansowac te prace poprzez
> zatrudnienie firmy zewnetrznej, moze rowniez prace wykonac poprzez
> zatrudnionych pracownikow. Sprawa

§ 1. Za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej ustawą,
uważa się wydatki poniesione na:
1) zakup materiałów i urządzeń,
2) zakup usług obejmujących:
a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,
b) transport materiałów i urządzeń,
c) wykonawstwo robót,
3) najem sprzętu budowlanego,
4) opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych
przepisów,
w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.

Rozporzadzenie stanowi wiec o "zakupie uslug". Remontujac lokal musisz
dysponowac fakturami VAT. Jesli chodzi o remont budynku wielolokalowego -
musisz dysponowac dowodem wplaty na FR.

Sprawa zakupu uslug w przypadku spoldzielni czy wspolnoty nie jest niestety
doprecyzowana. Powinna byc to firma zewnetrzna, ktora przedstawia fakture za
wykonanie prac zgodnych z ww. rozporzadzeniem. Czy mozna tak potraktowac roboty
wykonywane porzez pracownika spoldzielni? Jakos to powinno byc wtedy
udokumentowane, tzn. ile czasu i kto poswiecil na wykonanie danego remontu.
Inaczej - urzad skarbowy moze uznac wydanie srodkow z FR na place dla
pracownikow jako zlamanie ww. rozporzadzenia.

A tak w ogole to zadzwon do Urzedu Skarbowego i zapytaj.

Pozdrawiam,
  DOSTAŁAM PLIK
Ściągnij, może go polubisz:)

www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=156&t=9
  I jak tu nie rezonować!!!
Dalej postrzegam, że masz kłopty ze zrozumieniem
dość prostego tekstu prawnego: porównaj Samosobie

tekst pierwotny Dz.U.97.89.555
Art. 25. § 1. Sąd wojewódzki orzeka w pierwszej instancji w sprawach o
następujące przestępstwa:
1) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140, 141, 148 § 4,
art. 149, 150 § 1, art. 151-154, 156 § 1 i 3, art. 158 § 2 i 3, art. 163 § 1 i
3, art. 165 § 1 i 3, art. 166 § 1, art. 173 § 3, art. 185 § 2, art. 197 § 3,
art. 223, 252 oraz w art. 253 § 2 Kodeksu karnego,
3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu
wojewódzkiego.
§ 2. Sąd wojewódzki rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń
wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu
przez ustawę.
2003.07.01 zmiana Dz.U.03.17.155 art.1
Art. 25. (8) § 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o
następujące przestępstwa:
1) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawachch szczególnych,
2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, 148 § 4,
art. 149, 150 § 1, art. 151-154, 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art.
165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 210 § 2, art.
252 oraz 253 § 2 Kodeksu karnego,
3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu
okręgowego.

Jeżeli dla ciebie zmiana w zakresie właściwości Sądu jest kosmetyczna, to
gratuluję zarówno braku spostrzegawczosci, jak i płytkości myślenia. Sam sobie
zaprzeczasz koziołku- matołku raz pisząc: art.163 paragraf 1 pkt 2 a następnie:
że art. 163 paragraf nie zawiera podpunktów.
Ale to pryszcz. Najśmieszniejsze, że ty w ogóle nie rozumiesz tego co czytasz.
Skoro był zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy to kwalifikacja była z
art. 163 & 2 i & 4 KK, a tylko przy opisie czynu odowłano się do definicji
zawartej w & 1 pkt 2 tegoż artykułu. Ale to nieznaczy, że sprawcy odpowiadali na
podstwie art. 163 & 1 pkt 2 kk; ważne matołku jest tutaj słowo "nieumyślnie".
Zerknij teraz wyzej i zobacz czy art. 163 & 2 i & 4 kk był w przed 1 lipca 2003
r. we właściwości sądu rejonowego czy okręgowego ? No i jak widzisz czy nie ?

Twoja Prawda, to ta ze Związku Radzieckiego, oficerze. A skoro mamusia była w
porządku, to jednak kółka smokształceniowe zrobiły swoje.

Obrażasz porządnych ludzi siląc się na pseudofachowe argumenty. Juz lepiej
napisz, jak Obrokdlakonia. Przynajmnjej od razu będzie wiadomo z kim mamy do
czynienia na forum.

Hej.
  Glodzone krowy
Glodzone krowy
Warszawa.07.06.04

Kilkadziesiąt krów wychudzonych, brudnych czekają na pomoc !!! Zwierzęta na
łańcuchach stoją w ciemnej oborze. Sprawa została zgłoszona do Inspekcji
Weterynaryjnej!!!

Cały horror zwierząt odbywa się kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, w
miejscowości Podzamcze (okolice Maciejowic ) koło Garwolina. W kilku
pomieszczeniach gospodarskich znajduje się około 65 krów. Większość z nich to
wychudzone, brudne zwierzęta zamknięte w ciemnej ,chłodnej oborze.
Zapadnięte mocno boki, brud to norma w tym gospodarstwie. Krowy przymocowane
do łańcuchów praktycznie przebywają bez naturalnego światła. W oborze jest
bardzo ciemno. Jedynie światło z małych okien dociera. W pomieszczeniach czuć
wilgoć. Tylko kilka miało to szczęście i przebywa na zewnątrz budynku, ma
dostęp do trawy i słońca.
Ciekawostką jest za pewno to ,iż pomieszczenia jak głosi napis na wejściu do
obory posiadają status europejski a właściciel zwierząt jest byłym fotografem
angielskojęzycznej gazety. Jak opowiadają ludzie na początku dbał o zwierzęta
lecz po jakimś czasie znudziły mu się one. Zajął się hodowaniem koni. Krowy
stoją całymi dniami w ciemnej , wilgotnej oborze.

Ustawa o ochronie zwierząt w pkt. 3 mówi ,iż rażące zaniedbanie polega na
(...) utrzymaniu zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu (...).
W pkt. 12 czytamy, iż Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do
zapewnienia im właściwej opieki i właściwych warunków bytowania.
Zgodnie z art. 35 czyny takie podlegają karze pozbawienia wolności do roku,
ograniczenia wolności albo grzywnie.
Jako organizacja mająca na celu humanitarne podejście do zwierząt mamy
nadzieję ,iż Inspekcja Weterynaryjna szybko dokona inspekcji wskazanego
miejsca. Zadać w tym miejscu należy również pytanie:
Dla dobra zwierząt jak i ludzi ważne jest aby kontrole sprawdzające dobrostan
zwierząt odbywały się regularnie .

Z poważaniem
Filip Barche

Linki:
empatia.pl/str.php?dz=65&id=156&str=3
empatia.pl/str.php?dz=65&id=156&str=4
empatia.pl/str.php?dz=65&id=156&str=5
empatia.pl/str.php?dz=65&id=156&str=2
  Ulga remontowa - kuchenka elektr.
tak
wynika to z rozporzadzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z
21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację
budynku lub lokalu mieszkalnego, o który zmniejsza sie podatek dochodowy (dz.U.
z 1996 r. nr 156 poz.788)
  Zagadka rozwiązana: Eurocentral, Ased sp.z . o.o
Kolejny <a href="news:" target="_blank">news:</a>
OSO - 7624 /440/2006

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zgodnie z art.61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr. 98
poz. 1071 z pózn. zm. ) w związku z art. 32, art. 46 a ust. 7
pkt 4 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity – Dz. U. Nr 129 z dnia 19 lipca 2006r. poz. 902)
Prezydent Miasta Pruszkowa wszczął na wniosek firmy “Mierzejewski Kasprzycki –
MK” Sp. z o.o. ul. Tarnowiecka 13, 04-174
Warszawa, pismem OSO-7624/346/2006 z dnia 07.09.2006 r. postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków
mieszkalnych z usługami, garażem podziemnym zlokalizowanych na terenie działek
ewidencyjnych nr 155, 156 w obrębie 23 przy ul. B. Prusa, Ceramicznej i
Komorowskiej w Pruszkowie. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w sprawie
konieczności sporządzenia raportu , Prezydent Miasta Pruszkowa wydał
postanowienie OSO-7624/392/2006 z dnia 09.10.2006 r. zobowiązujące inwestora do
wykonania raportu oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji.

W związku z powyższym informuję , że w terminie 21 dni od daty
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16 w godzinach pracy urzędu
tj. poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00 , pok. 105 można
zapoznać się z wnioskiem inwestora oraz z przedstawionym przez niego raportem
oddziaływania na środowisko w/w inwestycji oraz można składać uwagi i wnioski.

Zastępca Prezydenta
Miasta Pruszkowa

Andrzej Królikowski

Do wiadomości:

1.”Mierzejewski Kasprzycki – MK” Sp. o.o.

ul. Tarnowiecka 13, 04-174 Warszawa

2. “EUROCENTRAL ASSET” Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 1/29, 01-248 Warszawa

3. a/a
  Urban kupuje licytowany kosciol na dyskoteke
Gość portalu: zdziwiony napisał(a):

> Dz.U z 1971 nr 16 poz 156, to na początek, uwłaszczenie mieniem państwowym.

w 71 roku mowili o zwrocie mienia koscielnego? mozesz dac cytat?

Badajac ksiegi wlasnosci tytulu do gruntu wy
> szlo by ze cala sciana wschodnia nalezala by do jednego biskupstwa.

glupota nie biskupstwa a diecezji jak juz i nie jednego bo na tamtych terenach
bylo ich troche poza tym mase wielkich prywatnych wlascicieli ziemmkich ktorych
jak jestes komunitsa mozesz nazywac obszarnikami ja ich nazywam ziemianami.

niestety.
> Co do spadajacych galezi, rado, tutaj juz przesadziles. spadajace galezie sa
wy
> padkiem losowym. jestes w stanie z dosc duza doza dokladnosci przewidziec
kiedy
> spadnie ci na leb.

???? to ty jakas wrozka jestes? mozesz mi przewidzec co na mnie spadnie? pleace

konar zrobil z dziewczyny kaleke, a ona twoim zdaniem powin
> na, tak sobie mysle, jeszcze ksiedzu podziekowac za to ze ja zblizyl do
Boga???

nalezy jej sie odszkodowanie pisalem chyba ze im bradzo wspulczuje. pytanie czy
takie wielki czy sad chcial sie wyzyc i dopieprzyc "czarnym"

> Takim samym sposobem tlumaczyly sie Gminy podczas pierwszych procesow o
zlaman
> e na nieodsniezonych chodnikach nogi, A po co babcia sie pcha na ulice
podczas
> odwilzy??? czy babcia nie mogla siedziec przed telewizorem??? czy ta
dziewczyna
> musiala wylazic???

nigdy nic takiego nie mowilem.

> Placz o wysokosc odszkodowania jest zalosny, i kompletnie nie na miejscu!!!
> niech matka tej dziewczyny nazwana tutaj "BABĄ" wstydzi sie ze proboje bronic
i
> nteresu swojego dziecka. O?mielila sie bowiem naruszyc mir ksiedza proboszcza
i
> splonie za to w piekle bezboznica!!!

po co znowu wprowadzasz takie tony?

> ach, jak wskazuje rok to przebszydle komusze syny uwlaszczyly czarniutkich,
wie
> dz moze choc troszke wdziecznosci?

no wlasnie ten jezyk. pozdrawiam rado
  problem z kotłownią lokalną - ratunku pomocy!!!!!!
A jak się ma do tego wyrok SNz 21 października 2003.,I CK 156/02 " Lokale
samodzielne w rozumieniu art. 2 ust 2. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o
własności lokali (Dz. U z 2000r.nr 80, poz 903), które nie zostały
wyodrębnione,przypadają pożytki i przychody z tych lokali"
  Intrum Justitia - dług z Allegro sprzed 6 lat.
Intrum Justitia - dług z Allegro sprzed 6 lat.
Witam.

Dostałem na maila 03.03.2009r. taki oto list z Intrum Justitia:
Szanowny Panie,

Przypominamy o konieczności spłaty Pana zadłużenia w wysokości 27,24 PLN (szczegółowa specyfikacja na odwrocie listu). Proponujemy rozwiązanie problemu poprzez spłatę np: w trzech równych miesięcznych ratach. Potwierdzeniem podjęcia naszej propozycji będzie przesłanie deklaracji drogą elektorniczną na dnw@intrum.pl lub wypełnienie znajdującego się poniżej POROZUMIENIA i przesłanie go na adres:
Intrum Justitia Sp. z o.o.
Po jego otrzymaniu firma Intrum wstrzyma proces windykacji a Pana dług będzie kontrolowany jedynie pod względem terminowości wpłat. Całkowita spłata zadłużenia pozwoli na definitywne zamknięcie sprawy. Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek itd.

Chodzi o prowizję z Allegro na kwotę 18.52zł z dnia 01.11.2003r.

Odpisałem grzecznie, że nie mam obowiązku z punktu prawnego spłacać tego długu gdyż sprawa jest już przedawniona.

Na to Pani Aldona mi odpisała:

Szanowny Panie,

Odnośnie podniesionego zarzutu przedawnienia informujemy, że po upływie czasu określonego w ustawie roszczenie przedawnione nie wygasa -art. 117 k.c.
Stanowisko to zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z 10 listopada 1995 r. (III CZP 156/95 OSNC 1996/3/31), iż roszczenie przedawnione nadal istnieje, a tylko zmienia swój charakter, mianowicie z roszczenia cywilnego staje się roszczeniem niezupełnym (naturalnym). Natomiast zgodnie z ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 50, poz. 424) bez względu na to czy przedawnienie nastąpiło czy nie nic nie stoi na przeszkodzie, aby wierzyciel zamieścił dane osobowe dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej, co uniemożliwi Państwu zaciąganie kredytów bankowych oraz utrudni podpisywanie jakichkolwiek umów w których kontrahent dowie się o figurowaniu Państwu w w/w rejestrze.
Dlatego też sprawa Pana zadłużenia jest jak najbardziej otwarta, nasze propozycje spłaty w ratach wciąż aktualne, zaś nasze postępowanie całkowicie zgodne z obowiązującym prawem. Pragniemy również zaznaczyć, że nasze działanie nie jest żadną formą nacisku, a jedynie polubowną propozycją rozwiązania niekorzystnej dla Państwa sytuacji.

Nawiązując do powyższych informacji sprawa jest nadal aktualna.
Kwota zadłużenia na dzień dzisiejszy wynosi 27,29 PLN.

Czy faktycznie muszę spłacić tą należność a jak nie to mogę wylądować w BIKu? Kwota nie jest duża ale robię to dla zasady. Nie będą wyciągali śmieci sprzed 6 lat.

Czekam na odp.

Pozdr.
  Microsoft Word gdzie moge pobrac ten program?????
Tu masz link:
dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=156&t=9
  ulga remontowo-modernizacyjna
wykaz zawiera rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego o które zmniejsza się podatek dochodowy - Dz. U. Nr 156, poz. 788
  Czy zagraniczne doswiadczenie sie liczy
Ponizej dolaczam kopie listu jaki dostalem z Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej:

Szanowny Panie:

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 grudnia 2007 r., przesłane drogą
elektroniczną uprzejmie wyjaśniamy:

Wszyscy obywatele państw członkowskich Unii Eurpejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu – EFTA, którzy uzyskali uprawnienia budowlane w tych
państwach, mają prawo ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych
do wykonywania zawodu inżyniera budowlanego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej (zob. art. 1 ust.1 ustawy z dnia 26
kwietnia 2001 r. – o zasadach uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywnia zawodów
regulwoanych (Dz. U. Nr 87 poz. 954 z późn. zm.)). Organem właściwym
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych jest Krajowa Rada
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Nawiązując do Pańskiego pisma, należy stwierdzić, iż jeśli posiada
Pan wyższe wykształcenie i uzyskał Pan stosowne uprawnienia
wykonując co najmniej przez dwa lata zawód projektanta w Wielkiej
Brytanii, to ma Pan możliwość ubiegać się o uznanie tych
kwalifikacji (zob. art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) )

Poniższy link zawiera Regulamin , w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa, w którym znajdzie
Pan informacje dotyczące wymogów przedstawienia określonych
dokumentów jak i przebiegu samej procedury:

www.piib.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=127

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość
zaliczenia praktyki zawodowej uzyskanej zagranicą, na poczet
praktyki zawodowej wymaganej w związku z ubieganiem się o
uprawnienia budowlane w Polsce. Organem właściwym w sprawie
nadawania uprawnień budowlanych są Okręgowe Izby Inżynierów
Budownictwa. Na terenie całego kraju działa szesnaści Izb, których
dane kontaktowe znajdzie Pan na naszej stronei internetowej –
www.piib.org.pl.

Z
poważaniem,
Biuro PPIB
  Co myślicie o pracy "Wspolnoty Odrzywolskiej"
V część
Od tego czasu Wójt jak również Wicestarosta skutecznie uniemożliwia wybranemu w
demokratyczny sposób zarządowi podjęcie statutowej działalności. Tym bardziej,
że jak wynika to z art. 18 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia
29 czerwca 1963r. (Dz. U. Nr 28 poz. 169 ze zm.) „Skład osobowy Zarządu Spółki
podlega Z URZĘDU wpisowi do rejestru gruntów”.
Tymczasem, mimo złożonego wniosku w tej sprawie do Wójta, (w tym czasie to Wójt
prowadził ewidencję gruntów na podst. obowiązującego porozumienia z Urzędem
Rejonowym) to wbrew zapisom ustawy Wójt w postępowaniu administracyjnym, aby
uniemożliwić podjęcie zarządowi statutowej działalności weryfikuje uchwały
podejmowane przez samodzielne osoby prawne i odmawia wpisu do ewidencji.
Decyzja w tej sprawie została przez nas zaskarżona, aby została w dalszym
postępowaniu rozpatrywana aż przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie,
który wydał w tej sprawie wyrok sygn. akt II S.A. 2431/01 w dniu 9 maja 2003r,
w którym NSA określił sposób reprezentacji Zarządu oraz uchylił wcześniejszą
niekorzystną dla nas decyzję Głównego Geodety Kraju i przekazał sprawę do
ponownego rozparzenia przez GGK.
W związku z w/w wyrokiem NSA, Główny Geodeta Kraju w decyzji KZ.025-2003 z dnia
23 pażdziernia 2003r. uchylając decyzję Wójta (w trybie art. 156 §1 pkt
2 „wydana z rażącym naruszeniem prawa” o odmowie wpisu składu osobowego
Zarządu w swoim piśmie wręcz napisał: „Organ dokonujący wpisu i zmian, o
których mowa w art.18 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nie posiada
uprawnień do przeprowadzania w stosunku do wspólnoty postępowania
nadzorczego”. NIE MA ZATEM UPRAWNIEŃ DO WERYFIKACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ STATUTOWE ORGANY WSPÓLNOTY
i dlatego należy rozpatrzyć wniosek Zarządu o dokonanie wpisu do ewidencji
wynikający z art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r.

c.d.n.
  Fundusz remontowy
Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej jest funduszem celowym i podlega
ogólnym przepisom dotyczącym funduszy celowych - a to oznacza m.in., że nie
może być wydawany na cele inne niż te, dla których został utworzony.

Cele funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej nie są określone w ustawie o
własności lokali ani w żadnej innej znanej mi ustawie.

Dlatego musi je określić - w swojej uchwale - sama wspólnota.

Zredukowanie takiej uchwały do jednego zdania - np. "Tworzy się fundusz
remontowy Wspólnoty" - daje zarządowi pełna swobodę poczynań i nie pozwala na
stwierdzenie, że jakiś wydatek jest niezgodny z przeznaczeniem Funduszu.

Dlatego uchwała tworząca FR powinna możliwie dokładnie określać dopuszczalne
wydatki.
Można przy tym powołać się na akt wyższego rzędu, definiujący pojęcia "remontu"
i "modernizacji". W znanych mi uchwałach wspólnot przywoływane jest z reguły
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.12.1996 "w
sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku
mieszkalnego i lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy"
(Dz.U. 1996 nr 156 poz.788).

Mimo rozwlekłego tytułu, wskazującego na POZORNIE inny temat ("podatek
dochodowy"), jest to dobry dokument, krótko ale wyczerpująco określający, co
można zaliczyć do remontów i modernizacji.

Także wymieniony w tytule podatek ma istotny związek z funduszem remontowym
wspólnoty - bo istotną zaletą tego funduszu jest prawo właściciela lokalu do
odliczenia od podatku 19% wpłat dokonanych na FR wspólnoty mieszkaniowej,
zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (uregulowanie to
dotyczy także członków spółdzielni dokonujących wpłat na FR spółdzielni
mieszkaniowej - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2000 nr
14 poz.176, art.27a).

Powinna brać to pod uwagę uchwała właścicieli określająca cele funduszu
remontowego.
Pełny tekst rozporządzenia został ostatnio opublikowany w miesięczniku
"Mieszkanie i Wspólnota" (nr 05/2003) por. www.miwspolnota.waw.pl/

Tekst autorstwa Witolda Kalinowskiego cytuje......

Pozdrawiam.
  Projekt studni
Nie, ale musi być uwzględniona w projekcie zagospodarowania działki

Prawo budowlane
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
stawie:
tj. Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz.
1118, Nr 170, poz.
1217, z 2007 r. Nr 88,
poz. 587, Nr 99, poz.
665, Nr 191, poz.
1373, Nr 247, poz.
1844, z 2008 r. Nr
123, poz. 803, Nr 145,
poz. 914, Nr 199, poz.
1227, Nr 206, poz.
1287, Nr 210, poz.
1321.

Art. 34.
1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji
o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w
pozwoleniu,
o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli
jest ono wymagane.
2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do
specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.
3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na
aktualnej mapie,
obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i
układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci
uzbrojenia
terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ
komunikacyjny
i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów,
wymiarów,
rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej
i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i
konstrukcję
obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną
oraz
proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe,
ukazujące
zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności dla
osób niepełnosprawnych;
  sprzedaż mieszkania a ulga remontowa
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a 32 przychody uzyskane ze sprzedaży, m.in.
spółdzielczego własnościowego prawa do lolalu są zwolnione z podatku dochodowego
w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
- na nabycie na terytorium RP budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w
takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału
w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa
użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym
budynkiem lub lokalem,
- na nabycie na terytorium RP spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w
spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
- na nabycie na terytorium RP gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania
wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku
mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego
użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku
mieszkalnego,
- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego
budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych
na terytorium RP,
- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne -
własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego
lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium RP.
Pojęcia remont i modernizacja należy rozumieć w ten sam sposób jak w przypadku
ulgi remontowej (określenie wydatków na remont modernizację budynku mieszkalnego
lub lokalu użytkowego zawiera rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1996r. Dz.U. Nr
156, poz. 788).
Nie należy mylić zwolnienia z opodatkowania przychodów ze zbycia mieszkania z
ulgą remontową, ponieważ są to dwie zupełnie różne kwestie. Niezależnie od
zwolnienia może Pan skorzystać z ulgi remontowej (oczywiście po spełnieniu
wszystkich przesłanek).
  Zasady korzystania z ulgi remotowej.
1.Czy taka umowa użyczenia może być zawarta tylko pomiędzy mną i teściem czy
> powinna być zawarta między nami obojga (czyli ja i mój mąż) a teściem, jeśli
> chcemy złożyć wspólne zeznanie PIT?
Umowa uzyczenia powoduje, iż macie Państwo tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
Nie ma znaczenia z kim Pani teść zawrze umowę użyczenia, w przypadku, gdy ta
właśnie osoba będzie rozliczać ulgę remontową.
W przypadku jednak, gdy faktury z tytułu ulgi są wystawiane tylkona Pani męża.
Dlatego bezpiecznej byłoby, gdy po pierwsze teść użyczył obojgu z Panstwu
mieszkanie.

> 2.Czy przy rozliczaniu wspólnym faktury za materiały do remontu mieszkania
> mogą być wystawiane tylko na mnie?
Powracając do wątku z 1 pytania, jeżeli tylko Pani rozlicza ulgę remontową, to
wówczas faktury powinny być wystawione na Panią.

> 3. I jeszcze pytanie, czy istnieje gdzieś dokładne wyszczególnienie, np.
> przykładowe materiały, które podlegają odpisowi? Czy można opisać: okap
> kuchenny, karnisze, halogeny do sufitów podwieszanych, gniazdka elektryczne,
> kontakty, kable elektryczne itp.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
grudnia 1996
r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy

(publikacja: Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 788)

Uwaga:
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wydatków poniesionych w latach 2004-
2005 na
własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy,
w
wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku
dochodowym
od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (art. 12 ust. 2 ustawy z
12.11.2003
r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych
innych ustaw
- Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956 ze zm.).

> 4. Czy ma znaczenie forma zapłaty za zakupione materiały, tzn. raty, karta
> kredytowa?

Nie ma.
  Krzyż legalny, bo nie przydrożny
Taki skandalizm sankcjonowany jest art. 231 k.k.
Stosownie do art. 231 par. 1 k.k., funkcjonariusz publiczny, który przekraczając
swe uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W państwie prawa powinno wystarczyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w oparciu o prawo budowlane, na które
bezczelnie się powołuje.

Otóż do podstawowych typów obiektów małej architekturygodnie z Art. 3 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z późn. zm.) zalicza się:

1) obiekty kultu religijnego, takie jak:
- kapliczka,
- krzyż przydrożny,
- figura,
2) obiekty architektury ogrodowej, takie jak:
- altana,
- posąg,
- wodotrysk,
3) obiekty użytkowe - służące rekreacji codziennej, takie jak:
- piaskownica,
- huśtawka,
- drabinka,
- ławki
oraz utrzymaniu porządku, takie jak:
- śmietnik,
- ogrodzenie.

Ponadto każdy, kto posiada tytuł prawny do danego terenu, ma prawo w granicach
wyznaczonych przede wszystkim przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) do jego zagospodarowania zgodnie z
warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyraźnie zaniedbał sprawdzenia tytułu
prawnego przez stawiającego krzyż.

Decyzja p.i.n.b. jest wyraźnym działaniem na szkodę interesu publicznego,
ponieważ narusza bezwzględne prawo do ochrony własnego interesu prawnego przy
zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek
organizacyjnych, z czym mamy do czynienia w tej sytuacji.

Wprawdzie podwójne podporządkowanie p.i.n.b. wprowadza pewne utrudnienia w
bieżącym nadzorowaniu jego pracy w trybie administracyjnym, ale na nim sprawa
się nie kończy.
  Nie bęzie odszkodowań za hałas lotniska Okęcie
to oswiec nas jasiu - wu - komu zawdzieczamy ???
Przekładając powyższe rozważania na okoliczności rozpatrywanej
sprawy należy wskazać, że kwestionowane rozporządzenie Wojewody
Mazowieckiego Nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie (Dz. U. Woj. Maz. z 2007 r., nr 156, poz. 4276)
zostało wydane na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który brzmiał: "Obszar
ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub
dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana
instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie,
tworzy wojewoda, w drodze rozporządzenia". Z dniem 15 listopada 2008
r. nastąpiła wyraźna zmiana treści art. 135 ust. 2 upoś i obecnie
brzmi on "Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia
mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w
art. 51 ust. 1 pkt 1 w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest
eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie
przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały". Jak
wynika z powyższego, w rozpatrywanym przypadku nastąpiła zmiana
przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie i równocześnie ustawodawca nie
przewidział żadnych przepisów przejściowych, które wskazywałyby na
utrzymanie w mocy wskazanego rozporządzenia czy szerzej - przepisów
wykonawczych, dla których podstawę stanowi art. 135 ust. 2 upoś, a
tym samym rozporządzenie nr 50 stało się nieaktualne.

a przy okazji - ktory punkt rozporzadzenia nr. 50 wpominal o
odszkodowaniach ??? oswiec nas - tylko najpierw dobrze sprawdz ...
  Nie bęzie odszkodowań za hałas lotniska Okęcie
Cyniczni pseudozieloni pasazerowie wyprowadzili
Przekładając powyższe rozważania na okoliczności rozpatrywanej
sprawy należy wskazać, że kwestionowane rozporządzenie Wojewody
Mazowieckiego Nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie (Dz. U. Woj. Maz. z 2007 r., nr 156, poz. 4276)
zostało wydane na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który brzmiał: "Obszar
ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub
dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana
instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie,
tworzy wojewoda, w drodze rozporządzenia". Z dniem 15 listopada 2008
r. nastąpiła wyraźna zmiana treści art. 135 ust. 2 upoś i obecnie
brzmi on "Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia
mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w
art. 51 ust. 1 pkt 1 w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest
eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie
przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały". Jak
wynika z powyższego, w rozpatrywanym przypadku nastąpiła zmiana
przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia w sprawie
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie i równocześnie ustawodawca nie
przewidział żadnych przepisów przejściowych, które wskazywałyby na
utrzymanie w mocy wskazanego rozporządzenia czy szerzej - przepisów
wykonawczych, dla których podstawę stanowi art. 135 ust. 2 upoś, a
tym samym rozporządzenie nr 50 stało się nieaktualne.
  Precedensowy wyrok we wrocławskim sądzie
PRZEPISY O DODATKACH MIESZKANIOWYCH
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 nr
71, poz. 734); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie
dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 nr 156 poz. 1817).
  ciekawostka - z biuletynu SN Nr 10/2006
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO DEPARTAMENT PRAWNY
DPR/Inn/022/1161/06 Warszawa, 2006-12-05
Pan
Bohdan Własenko
BOHDANWLASENKO@o2.pl

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 27 listopada 2006 roku Departament Prawny
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uprzejmie informuje, że znajdujący się w
Sejmie RP projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw wprowadza (druk 1109) m.in. nowe brzmienie art. 62 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118, z
późn. zm.).
Z proponowanego brzmienia art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane wynika,
że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez
właściciela lub zarządcę kontroli okresowej – w zakresie, o którym mowa w pkt
1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w
przypadku obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.
Powyższe oznacza, że w przypadku obiektów budowlanych, których powierzchnia
dachu przekracza 1000 m2, ich właściciel lub zarządca będzie miał dodatkowy
obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektu, w zakresie
określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane. Oprócz kontroli
wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane przeprowadzanej co
najmniej raz w roku, właściciel lub zarządca będzie musiał dodatkowo
przeprowadzić dwie kontrole w ciągu roku, a mianowicie – przed i po okresie
zimowym.
W związku z powyższym Pańskie wątpliwości, że częstotliwość przeglądu gazowego
zależeć będzie od powierzchni dachu są nieuzasadnione.
Niniejsze pismo nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów
administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych.
Dyrektor Departamentu Prawnego
Paweł Ziemski
  Wołanie na puszczy czyli pismo do dyrekcji PPL
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE 'POLISH AIRPORTS' STATE
ENTERPRISE

Warszawa 1.2.2008 r

NP-……/08

Pami …….
dot: odszkodowania Szanowna Pani,
Odpowiadając na pismo z 10 stycznia br, dotyczącego wykupu
nieruchomości lub wypłaty odszkodowania na podstawie rozporządzenia
Wojewody Mazowieckiego nr 50 z 7 sierpnia br. w sprawie obszaru
ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego w Warszawie
(Dz.Urz.Wojew.Maz. nr 156 z 10 sierpnia 2007 r.) oraz ustawy Prawo
Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. nr
129,poz.902 z późń.zm.) uprzejmie informuję, że brak jest przesłanek
do pozytywnego załatwienia Pani wniosku.
Wyjaśniam, że roszczenia wynikające z art. 129 przywołanej ustawy
przysługują właścicielom nieruchomości ,użytkownikom wieczystym oraz
osobom mającym prawo rzeczowe do nieruchomości }którym - poprzez
wydane rozporządzenie Wojewody - ograniczono w całości lub w części
dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sposób
korzystania z nieruchomości .
We wniosku o odszkodowanie nie wykazała Pani że zachodzi związek
przyczynowy pomiędzy utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania a
poniesioną - w Pani ocenie – szkodą, związaną z ograniczeniami
wprowadzonymi przywołanym rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego.

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo F'anstwovve „Porty Lotnicze" ul Żwirki i Wigury 1,
00-906 Warszawa, POLSKA; NIP: 525-000-02-39 Siedziba
Zarządu: „SONATA" ul. 17 Stycznia 49. 02-146 Warszawa, POLSKA tel.:
+48 22 650 11 11, fax: +48 22 846 11 95

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE" POLISH AIRPORTS' STATE
ENTERPRISE
  Samowola budowlana
każdy przypadek jest indywidualny - poczytaj sobie Prawo budowlane (Dz.U. 2006
r. Nr 156 poz. 1118). Mogą ci np. nakazać rozbiórkę, wstrzymać budowę i nakazać
jej legalizację (o stawkach - art. 49f, art. 59f ust. 1) itp.
  TMB - Malownicze Osiedle - Smolec
STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Na podstawie art.28, art.33 ust. 1, art.34 ust.4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
199 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 )
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. )
Po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę, który w dniu 21.03.2006 r.,
złożył Pan Marcin Dziewoński występujący z upoważnienia inwestora spółki TMN
NIERUCHOMOŚCI Sp. Z o.o.

Zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

Spółce TMB NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
Z siedzibą: Smolec, ul. Wiśniowa 1J, 55-080 Kąty Wrocławskie

Na budowę

I etapu Zespołu Rekreacyjno – Oświatowego obejmującego budynki:
- budynek A (centrum języków obcych i 6 mieszkań funkcyjnych),
- budynek B ( 2 lokale przeznaczone na centrum języków obcych i 6 mieszkań
funkcyjnych )
- budynek C ( 2 lokale przeznaczone na centrum języków obcych i 4 mieszkań
funkcyjnych )
- budynek D ( przedszkole i 6 mieszkań funkcyjnych)
- budynek E ( 2 lokale przeznaczone na centrum jezyków obcych i 4 mieszkania
funkcyjne )
- budynek F ( 2 lokale przeznaczone na centrum jezyków obcych i 4 mieszkania
funkcyjne )
Na działkach nr 173/341, 538/7, 538/25, 538/24 w Smolcu, Gm. Katy Wrocławskie

Kategoria obiektu IX

Autor projektu: mgr inż. Marcin Dziewoński, uprawnienia nr 171/00/DUW członek
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym DS-0182

TUTAJ PARE ZDAŃ O OBOWIAZKACH INWESTORA ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomości na działkach nr 173/341, 538/7, 538/25,
538/24, 538/146

Uzasadnienie

W dniu 21.03.2006 r. pełnomocnik inwestora wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie
projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w ww. zakresie

Do wniosku dołączono - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Wobec stwierdzenia zgodności przedłożonego projektu budowlanego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec

Jeśli ktoś chce zobaczyć oryginał dokumentu niech pisze na mail
to_niemozliwe@interia.pl
miał być park i rekreacja, basen, korty tenisowe a nie mieszkania z pseudoszkołą
albo pseudoprzedszkolem
trzeba zareagować w starostwie
a tak w ogóle czemu nas nie powiadomiono o tym pozwoleniu
piszcie
 Dz ust Prawo budowlane
Dz. U. Nr 11
Dz. U. Nr 112
Dz. U. Nr 119
Dz. U. Nr 148
Dz. U. Nr 150
Dz.U. Nr 30
Dz. U. Nr 34
Dz. U. Nr 80
Dz. U. Nr 85
Dz. U. Nr 86
dz.ustaw ZUS
Dz U. 102
Dz. U. 189
Dz.U. 1997
  • nasiona tuji
  • struktura organizacyjna wady zalety
  • idz do podstrony 672
  • sluchawki przenosne
  • nudysci